Top banner
Banner

  Kanslergadeforliget.dk - avisartikler  
Categories Banner
   Social-Demokraten
   Politiken
   Folketidende
   Berlingske Tidende
  
         
   Avisartikel    Social-Demokraten, 31. januar 1933
Frihed                           Lighed                           Broderskab


Social-Demokraten

Lockouten udsat et Aar og det store Kriseforlig afsluttet.

Foranstaltninger, der vil bringe Tusinder af Arbejdsløse i Arbejde.

Blandt de Hovedpunkter, som gennemføres ved Forliget, er ogsaa Vinterhjælpen, Socialreformen og Rentenedsætelse


Først ved 11-Tiden i Aftes forelaa Resultatet af Dagens spændende Forhandlinger og Statsminister Stauning kunde meddele, at der var opnaaet fuld Enighed mellem Regeringen, Regeringspartierne og Venster, ikke alene om Gennemførelse i uændret Skikkelse af Lovforslaget om Lockoutens Udsættelse, men ogsaa om en lang Række betydningsfulde Kriseforanstaltninger

Det store Forlig, der afgjort er det største og mest betydningsfulde i Danmarks politiske Historie, har følgende Indhold:Kriseforligets Hovedpunkter.

1) Vinterhjælpen gennemføres.
2) Socialreformen gennemføres.
3) Jordudstykningen genoptages.
4) Offentlige Arbejder for 75 Millioner Kroner.
5) Finansiering af kommunalt og kooperatigt Byggeri.
6) Støtte til vanskeligt stillede Kommuner.
7) Henstandsloven forlænges.
8) Moratotieloven gennemføres.
9) Akkordloven forlænges.
10) Ejendomsskatterne nedsættes med 20 Millioner Kroner.
11) Indkomstskatten til Staten forhøjes.
12) Indførsel af Grundstigningsskyld.
13) Kødordning med Slagteriafgift.
14) Indlaansrenten nedsættes.
15) Fordeling af Kød til Arbejdsløse.
16) Konvertering af Kreditforeningslaan.
17) Oprettelse af en Likviditetsfond.
18) Dækning ved Besparelser, Beskatning og Laan.

Hvad Forliget gaar ud paa
Udsættelse af Lockouten og Strejker i et Aar.

Vinterhjælpen til de Arbejdsløse (ca. 10 Mill.) gennemføres, som Lovforslaget er vedtaget af Folketinget. Desuden forlænges den midlertidige Kriselov – efter 1. Maj dog længst til den 1. Oktober 1933.

Socialreformen gennemføres paa Grundlag af det Udkast, der nu foreligger med nogle Ændringer, hvorom der er opnaaet Enighed.

Iværksættelse af de offentlige Arbejder, der er foreslaaet Finansudvalget af Regeringen. Efter nærmere Forhandling gennemføres en Række andre offentlige Arbejder, bl. a. efter Indstilling fra Arbejdsløshedsraadet.

Arbejdstidsforkortelse. – Ved Arbejdernes Udførelse søges Arbejdstiden tilrettelagt saaledes, at de flest mulige Arbejdere finder Beskæftigelse.

Fremme af Byggeriet. – Der gennemføres de fornødne Love til Fremme af Byggeriet. Ligeledes skal Finansiering af Kommuner og Foreninger finde Sted, saa der kan fremskaffes mere Boligbyggeri.

Lovforslag om Laan til Byggeforeninger og Kommuner, som vil iværksætte Arbejde, gennemføres.

En likviditetsfond oprettes [...]

Støtte til vanskeligt stillede Kommuner [...]

Henstandsloven ændres [...]

Moratorieloven (Indefrysning af en Del af Landbrugets Gæld) [...]

En Ejendomsskattenedsættelse [...]

Forhøjelse af Statsindkomsterne [...]

En Grundstigningsskyld [...]

Kødordning. [...]

Kød til de Arbejdsløse. [...]

Rentenedsættelse: [...]

En Likviditetsfond: [...]

Dækning af Udgifterne: [...]


   Avisartikel    Politiken, 31. Januar 1933

Politiken


Det storpolitiske Forlig


Vidtgaaende Kriseforanstaltninger gennemføres, Krone-Kursen fastlægges og Arbejdsfreden sikres

En kæmpemæssig Kriseplan,
Der skal genskabe Landbrugets
Rentabilitet og ophjælpe
Erhvervslivet i Byerne

Ofentlige Arbejder til 75 Mill.,
omfattende Foranstaltninger for
Byggeriet, Landbrugets balance
forbedres med 150-200 Mill

Forbudet mod Stor-Lockout gennemført i Folketinget i Nat

I aftes afsluttedes det store Kriseforlig mellem Regeringspartierne og Venstre. Forliget omfatter:

Oprettelse af et Likviditetsfond, ca. 200 Mill.
Lettelse af Landbrugets faste Skatter, ca. 20 Mill.
Lockout-Loven.
En obligatorisk Rentesænkning.
Henstand for Prioritetsrenter.
Indefrysnings-Loven, ca. 10 Mill.
Kødordning, 1,2 Mill.
Støtte til Byggeriet.
Offentlige Arbejder, 75 Mill.
Vinterhjælpen til Arbejdsløse, 12 Mill.
Socialreformen og Kronepolitiken.


[...]

   Avisartikel    Folketidende, 31. Januar 1933

Maribo Amts politiske Avis og Advetissementsblad


Det største politiske Forlig i Danmarks parlamentariske Historie

Det vil ophæve den stivnede Deflationspolitik, tilføre Landbruget 200 Millioner Kroner og skabe Arbejde og Virksomhed på mange Omraader

Er Modstykke til de kommunistiske Demonstrationer i Aftes.Som Modstykke til de voldsomme kommunistiske Demonstrationer foran Christiansborg bringer vi dette Billede, der viser Rigsdagstrappen paa en Dag, da fredelige politisk interesserede mennesker staar i Kø og venter paa at komme ind i Rigsdagen for at over være Forhandlingerne.

Forliget vil medføre en Forbedring af Landbrugets
Rentabilitet paa ca. 200 Mill Kr. aarlig.

Hvad Enkelthederne ved det største politiske Forlig gaar ud paa.


Ved 11-Tiden i Aftes sluttede Venstres partimøde med Godkendelse af Forliget, og da ogsaa Regeringspartierne i sit Møde godkendte det i dets endelige Form, var der dermed en Kendsgerning.

Det er ingen Overdrivelse, at der her er Tale om en Overenskomst, saa vidtrækkende, som det ingensinde er set i Danmarks politiske historie.

Hvis man spørger, hvad Forliget vil betyde i Retning af at genskabe Landbrugets Rentabilitet, kan man sige, at denne skønsmæssigt, men dog med temmelig stor Sikkerhed, vil faa en Forbedring paa rundt regnet 200 Millioner Kroner.

Denne Forbedring fremkommer gennem følgende Foranstaltninger, der danner Hovedpunkterne i Venstre Krag under Forhandlingerne:

En fast Sterling kurs paa 22,50 vil medføre en Forbedring for Landbruget paa 150 Mill. Kr.

Lettelse af Ejendomsskatterne vil give 20 Mill Kr.

En Rentenedsættelse vil give 15 a 200 Mill. Kroners Lettelse for Landbrugets Gæld.

En foreslaaet Kødordning menes at give 15 Mill Kr.

Madsen-Mygdal gør Rede for Forligets Enkeltheder.
»Det første konstruktive Forsøg paa at modvirke Krisen.«


[...]


   Avisartikel    Berlingske Tidende, 31. januar 1933
Berlingske politiske og Avertissements-Tidende

DET STORPOLITISKE FORLIG SLUTTEDES I AFTES

Forbudet mod Lockouten vedtages paa Rigsdagen

Efter Mandagens langvarige Forhandlinger opnaaedes Overenskomsten mellem Regeringen og Venstre

Gennemførelsen af store Skatte-Forslag og vidtgaaende Foranstaltninger.


Forligets Indhold.

Sterling-Kursen: 22,50

EFTER de Oplysninger, der forelaa ved Modnatstid, gaar *Forliget mellem Ministeriet og Venstre ud paa følgende:
Locloutlovens Vedtagelse for et Aar til 1. Februar 1934.

Hele den resterende Del af Socialreformen gennemført, d.v.s. Forslagene om Offentlig Forsorg og Folkeforsikring.

Udstykningsloven (Husmandsloven) forlænget i et Aar.

Vinterhjælp til Arbejdsløse.

Indenlandsk Statslaan til offentlige Arbejder. Eventuelt tillige udenlandsk Statslaan.

Indefrysning af Gæld paa Landbrugsejendomme og Henstandsloven forlænget.

Ændringer i Formueskatterne samt nye Toldskatter.

Udvidelse af Grundskylden (Værdistignings-Afgift).

Nedsættelse af Kroneværdien og Fastsættelse af Kursniveauet til 22,50 over for Sterling.

En Likviditetsfond paa 200 Mill. Kr. til Raadighed for Banker og Sparekasser formidlet gennem et særligt statsligt Pengeinstitut i 5 Aar.

Lettelse af Ejendomsskatterne med ca. 20 Mill. Kr., dels paa amtskommunale, dels paa sognekommunale, hvorefter der ydes Kommunerne Erstatning gennem Overflytning af Udgifter fra Kommunerne til Staten.

Ejendomsskatterne til Staten gøres Konjunkturbestemte.

(Gennemførelsen af Forslagene om Ejendomsskatterne gøres afhængig af Gennemførelsen af Socialreformen).

En Kødordning (til Gengæld for Vinterhjælpen) – dels med Opkøb til Destruering, dels Opkøb for ca. 1¼ Mill. Kr. til de Arbejdsløse.

Rentesænkning til 3-3,5 pCt. med Ændringer i Kreditforeningernes Statuetter med Henblok paa en Konvertering.

Foruden de nævnte Skatteforslag foreslaas to Kvartalers ekstra Statsskat i næste Finansaar samt Gennemførelse af den af Finansministeren tidligere foreslaaede Skat paa faste Indtægter.

Den største politiske Handel i vor parlamentariske Historie.

REGERINGEN fik sit Forbud mod Lockouten. Venstre fik sin Kronesænkning. Og dertil sikredes der de tre Paretier, der gaar ind for det storpolitiske Forlig, der i Aftes skuttedes på Rigadagen, Gennemførelse af saa mange Ønske-Forslag, at Forliget sikkert betegner den største politiske Handel i vor parlamentariske Historie.

Hvor meget Forliget betyder i Penge lader sig ikke overskue nu. Flere af de Forslag, der er Enighed om, er hverken udarbejdet eller fremsat. Andre ligger i Udvalgenes Smeltedigel, og om Detailler skal der først føres Forhandlinger i de kommende Dage.

Forbudet mod Strejker og Lockouter skulde i Nat vedtages i Folketinget og vedtages i Dag i Landstinget saa betids, at Arbejdskampen kan aflyses ved et Magtbud.

[...]Bottom Banner

© Asbjørn B. Christensen 2011-2021